Dhammadrops FaceBook
Home About us News Member Webboard Contact us
หัวข้อข่าว : มูลนิธิหยดธรรมขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ : 11 กันยายน 2013
รายละเอียด :

มูลนิธิหยดธรรมขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกิจการสาธารณกุศล
 

ณ มูลนิธิหยดธรรม  สวนศิวโมกษ์  ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556

 

 

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๓๐   น.          พระภิกษุสามเณรและศรัทธาสาธุชนมาพร้อมกัน

เวลา ๐๙.๐๐   น.           รวมกันฟังธรรมเทศนา ณ พิมลธรรมศาลา

                                  โดยพระอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

เวลา ๑๐.๐๐   น.            พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์

                                   พระสงฆ์อนุโมทนา

                                   พิธีทอดผ้าป่า

เวลา ๑๑.๑๕   น.           ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                                   เสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ( ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร )

เวลา ๑๓.๐๐   น.            บรรเลงดนตรีพื้นเมือง โดย วิศาลทัศน์  รัตนมงคลเกษม และ คณะ

เวลา ๑๔.๐๐   น.            ร่วมวงเสวนาเรื่อง “วิกฤตการณ์พุทธศาสนาไทยวันนี้ กับทางออกที่ดีสำหรับพุทธศาสนาไทยในอนาคต"

                                   ร่วมเสวนา  โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

                                                          อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์

                                                          คุณโตมร ศุขปรีชา

                                   ดำเนินรายการ  โดย พระถนอมสิงห์ สุโกสโล

                               

เวลา ๑๖.๐๐ น.             ปาฐกถาเรื่อง “ทำไมต้องปิดทองหลังพระ” โดย ถนอมวรรณ โกศลนาวิน

เวลา ๑๗.๐๐ น.             ปาฐกถาปิดงานโดย ส.ศิวรักษ์

 

 

ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์

พระครูสิริวิหารการ

พระศรีวิสุทธิวงศ์

 

ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส

สุลักษณ์  ศิวรักษ์

 

กรรมการ

พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย

พระมหาวีระพันธ์  ชุติปญฺโญ

พระมหาขวัญชัย  กิตติเมธี

สุรสีห์   โกศลนาวิน

พงศ์ธร   จันทร์เลื่อน

ประวิทย์  เยี่ยมแสนสุข

 

ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมทำบุญ โดยการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-044220


โอนเงินผ่านบัญชี

 


ชื่อบัญชี มูลนิธิหยดธรรม

 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี  667-2-69064-3

 • ธนาคาร กสิกรไทย
  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 557-2-03369-6

   

ท่านใดประสงค์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนา
กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจนบริเวรหน้าซองผ้าป่า
และส่งกลับมายังมูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

หรือ สำเนาการโอนเงินกลับมายังโทรสาร 053-044-220 หรือ ส่งสำเนามาที่ E-mail: dhammadrops.gmail.com

 

ติดต่อสอบถาม :คุณโบวลิ่ง 080-122-1223, คุณแตน 080-048-1188

 

 

 

มูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-044220 Dhammadrops Organization Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220
© Copyright 2009 www.dhammadrops.org : All rights and reserved